Disclaimer

 • Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van gites-Auvergne Moulin des Borderies alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van deze voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website worden geadviseerd regelmatig de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.
 • Moulin des Borderies besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website, desondanks is het mogelijk dat de informatie typefouten bevat, onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Moulin des Borderies is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie.
 • Moulin des Borderies kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.
 • De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Moulin des Borderies is voorts niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen.
 • Ook Moulin des Borderies niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
 • Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien schade is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van Moulin des Borderies.
 • Alle teksten, foto’s, beelden, kaarten, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moulin des Borderie de informatie op deze website op te slaan (met uitzondering van de informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken) of te gebruiken in welke vorm dan ook.
 • De website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de huurder aangebracht. Moulin des Borderies controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Moulin des Borderies kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Het plaatsen van links op de website houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s door Moulin des Borderiers.
 • Alle vermeldingen op website gites-auvergne.be worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De verhuurder MdB is niet gebonden aan kennelijke fouten op haar website!
 • Wij zouden het fantastisch vinden mocht u uw bevindingen delen met kandidaat huurders via ons gastenboek.
 • Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Indien u dat niet wenst, kan u dat via mail melden;
 • De verhuurder MdB zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt om de status van uw reservering en betaling te kunnen registeren. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze initiatieven.
 • Nietigheid
 • Is of wordt deze Disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Alle rechten voorbehouden.